Tomasz Grzegorz Grosse

tomasz.grosse @ sobieski.org.pl | +48 501 095 987
Ekspert w obszarze ekonomia polityczna / integracja europejska

Grosse Tomasz

Komentarze IS

Analizy IS

Raporty IS

Media

Obszary badań

 • Ekonomia polityczna

Tematyka badań

 • Integracja europejska – aspekty ekonomiczne, polityczne i administracyjne

Staże naukowe

 • Oxford University
 • Georgetown University
 • Yale University
 • Copenhagen Business School
 • EUI Florence
 • Max Planck Cologne

Doświadczenie zawodowe

 • profesor na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Europeistyki)
 • profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych PAN
 • członek Zespołu Problemowego ds. Polityki Regionalnej i Przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 • Instytut Spraw Publicznych / Instytut Kościuszki
 • Administracja rządowa – analityk

Wykształcenie

 • dr hab. nauk politycznych, prof. UW

Wybrane publikacje po uzyskaniu habilitacji

 1. Propozycje zapisów do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, listopad 2009.
 2. Opinia na temat projektu ustawy o Trójstronnej Komisji Partnerstwa Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ekspertyza na zlecenie Kancelarii Senatu, listopad 2009 r.
 3. Dania, w: W kierunku dialogu opartego na wiedzy, red. A. Zybała, MPiPS, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009, s. 57-76.
 4. Niemcy, w: W kierunku dialogu opartego na wiedzy, red. A. Zybała, MPiPS, Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog, Warszawa 2009, s. 192-212.
 5. Polska prezydencja w UE – wyzwania dla partnerów dialogu społecznego, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 1-2 (22), 2009, s. 43-50.Jak zwiększyć inwestycje społeczeństwa informacyjnego? Analizy i Opinie, nr 103, grudzień 2009, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 6. Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na rozszerzenie strefy euro – wnioski dla Polski, Ekspertyza dla Parlamentu Europejskiego, Instytut Kościuszki, Kraków – Bruksela – Strasburg 2009.
 7. Wpływ europeizacji na kierunki procesów rozwoju w Polsce, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.): Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom II, Kraków 2009, s. 157-174.
 8. Co dalej ze Strategią Lizbońską? Propozycje dla polskiego stanowiska. Monitor Unii Europejskiej, nr 12 (66), grudzień 2009, s. 75-80.
 9. Przygotowanie polskiej prezydencji w 2011 r. Główne wyzwania administracyjne. w: J. M. Fiszer (red.): Polska w Unii Europejskiej. Aspekty polityczne, międzynarodowe, społeczno-gospodarcze i wojskowe. ISP PAN, Warszawa 2009, s. 162-213.
 10. Władza monetarna w stosunkach transatlantyckich. Studium relacji polityki gospodarczej i geopolityki w Unii Europejskiej. Zeszyt naukowy 35, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009.
 11. Monetary Power in Transatlantic Relations. Study of the relationship between economic policy and geopolitics in the European Union, Natolin Papers, nr 35, Natolin European Centre, Warsaw 2009.
 12. Doświadczenia prezydencji jako wyzwanie dla polskiej polityki, w: K. Szczerski (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 89-106.
 13. Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczego: przykład działań antykryzysowych podejmowanych w latach 2008-2009, Myśl Ekonomiczna i Prawna, nr 2 (25) 2009, s. 57-107.
 14. W poszukiwaniu nowej wizji państwa, Dialog, nr 3-4 (23), 2009, s. 27-33.
 15. Dialog na rozdrożu – ewolucja niemieckiego i duńskiego dialogu społecznego, Dialog, nr 3-4 (23), 2009, s. 42-48.
 16. Założenia do projektu ustawy o rozwoju miast i rewitalizacji, raport przygotowany na zlecenie Związku Miast Polskich, Poznań 2009.
 17. Zarządzanie polityką terytorialną i polityką miejską. Governance of territorial and Urban Policie – recenzja raportu 2.3.2 Espon, w: G. Gorzelak, A. Olechnicka (red.): Polska z perspektywy badań ESPON – oceny, wnioski, rekomendacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 153-159.
 18. Wpływ kultury politycznej na kształtowanie polityki europejskiej w Polsce, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 1 (25), 2010, s. 156-171.
 19. Europeizacja, w: W. Morawski (red.): Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 289-316.
 20. Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej a budowa kapitału intelektualnego na obszarach wiejskich, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 21. Strategia „UE 2020”a cele rozwojowe Polski. EU 2020 Strategy vs. Polish economic growth objectives. Brief programowy Instytutu Kościuszki, luty 2010, http://www.ik.org.pl/.
 22. Przyszłość strefy euro, Monitor Unii Europejskiej, nr 2 (68), luty 2010, s. 82-86.
 23. Social dialogue during Enlargement: The case of Poland and Estonia, Acta Politica, International Journal of Political Science, Vol. 45, 2010, Nr 1/2, s. 112-135.
 24. Strategia “UE 2020” – założenia i dyskusja, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 11.03.2010, http://ec.europa.eu/polska/.
 25. Mezzogiorno – an ex ample of dependent and non-innovative development, w: Southern Italy – Eastern Germany – Eastern Poland. The Triple Mezzogiorno? A. Kukliński, E. Malak-Pętlicka, P. Żuber (eds.), Ministry of Regional Development, Warsaw, 2010, pp. 209-223.
 26. Europa 2020 – odpowiedź na nowe wyzwania?, Monitor Unii Europejskiej, nr 3 (69), 2010, s. 52-57
 27. Przyszłość polityki spójności, Monitor Unii Europejskiej, nr 4 (70), 2010, s. 78-84.
 28. Przyszłość polityki spójności – kolejne etapy dyskusji, „PRO OECONOMIA” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa 2010, http://www.prooeconomia.pl/.
 29. Subnational Cooperation Action Plan for Poland for the period of 2010-2012, The World Bank, Warsaw, April 2010 (raport przygotowany wspólnie z pracownikami Banku Światowego oraz innymi zewnętrznymi ekspertami).
 30. Przygotowania do polskiej prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji? w: Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.), Seria Wizje Europy nr 7, Katedra Europeistyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 51-76.
 31. Kulturowe podstawy zróżnicowań kapitalizmu w Europie, w: Kultura i gospodarka, J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 223-246.
 32. EU Cohesion Policy and the peripheries of the New Member States, w: Regional Development in Central and Eastern Europe, G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (eds.), Routledge, London – New York 2010, s. 313-328.
 33. Komisja Europejska wobec trzeciego sektora na przykładzie strategii lizbońskiej, Trzeci Sektor, nr 20, wiosna 2010, s. 77-84.
 34. Finnish and American experiences and innovative economy development opportunities in Eastern Poland, in: M. Stefański (ed.): Endogenous factors in development of the Eastern Poland, University of Economics and Innovation in Lublin, Lublin 2010, s. 47-72.
 35. Euro w kryzysie: wnioski dla Polski, Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 2 (54) marzec-kwiecień 2010, s. 73-98.
 36. Geopolityka Unii Europejskiej? Przykład wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Nowa Europa, nr 1 (9), 2010, s. 74-102.
 37. Europejska Przestrzeń Badawcza. Wyzwania i zagrożenia, Monitor Unii Europejskiej, nr 6/7 (72/73) 2010, s. 79-86.
 38. Kształtowanie demokracji w Polsce: między europeizacją a wpływem kultury politycznej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 1(28), s. 93-128.
 39. Dialog dla rozwoju, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 1 (24), 2010, s. 45-52.
 40. Między europeizacją a wpływem kultury politycznej, w: D. Gizicka (red.): Współczesne oblicza demokracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 38-61.
 41. Co decyduje o zmianie systemu społecznego? Przykład niemieckiego i duńskiego systemu dialogu społecznego. Studia Polityczne, nr 25, 2010, s. 101-128.
 42. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce: ocena wybranych inicjatyw w okresie spowolnienia gospodarczego, Samorząd Terytorialny, nr 7-8/2010, s. 54-73.
 43. Rola interesów narodowych w polityce europejskiej: przykład dyskusji o Strategii „Europa 2020”, Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr 2 (26), 2010, s. 205-222.
 44. Doświadczenia fińskie i amerykańskie a szanse rozwoju gospodarki innowacyjnej w Polsce Wschodniej, w: D. J. Błaszczuk, M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010, s. 89-114.
 45. Systemowe uwarunkowania słabości polityki zagranicznej Unii Europejskiej, Studia Europejskie, nr 1 (53) 2010, s. 33-66.
 46. Europeizacja w działaniu. Wpływ Strategii Lizbońskiej na rozwój sektora pozarządowego w Polsce, Civitas, nr 12, 2010, s. 27-40.
 47. Wokół spójności i innowacyjności polskiej gospodarki, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 2 (25), 2010, s. 31-40.
 48. Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2010 (wspólnie z Ł. Hardtem) (160 str.).
 49. Czy powstanie nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich? Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 11.11.2010, http://ec.europa.eu/polska/.
 50. Bariery dla skoku cywilizacyjnego Polski 2010-2030, w: A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak (red.): Polonia quo vadis? Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, III tom, Kraków 2010, s. 93-115.
 51. Sprawne kierowanie procesem legislacyjnym – przypadek rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, w: Polscy Eurodeputowani 2004-2009. Uwarunkowania działania i ocena skuteczności, red. K. Szczerski, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 91-98.
 52. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: nowy typ regionalizacji, europeizacji i geopolityki, w: T. Parteka (red.): Wymiar Europejski Regionu Morza Bałtyckiego, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia, tom CXXIX, Warszawa 2010, s. 39-58.
 53. Przygotowania do polskiej Prezydencji w UE: między rywalizacją wyborczą a szansą modernizacji polskiej administracji? w: J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk (red.): Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, Seria Wizje Europy 9, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 63-92.
 54. Przyszłość polityki spójności UE – wyzwanie dla polskiej Prezydencji w UE, w: J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk (red.): Prezydencja Polski w Unii Europejskiej, Seria Wizje Europy 9, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 339-378.
 55. Strategia Unii Europejskiej w polityce zagranicznej: wpływ mechanizmów integracji europejskiej, w: J. Adamowski, K. A. Wojtaszczyk (red.): Strategie rozwoju Unii Europejskiej, Seria Wizje Europy 10, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 135-168.
 56. Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(42)/2010, s. 60-82.
 57. Dialog z liberalizacją w tle. Rozwój partnerstwa społecznego w Niemczech, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 3 (26), 2010, s. 13-26.
 58. Dialog wokół rozwoju obszarów wiejskich. Podejście sektorowe i integralne, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 4 (27), 2010, s. 46-53.
 59. Systemowe uwarunkowania kryzysu strefy euro, w: J. Kundera (red.): Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy, Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, 2010, s. 339-364.
 60. Doświadczenia Strategii Lizbońskiej – perspektywy Strategii „Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE, Zarządzanie Publiczne, Nr 1(11)/2010, s. 5-23.
 61. Zintegrowane podejście terytorialne w polityce spójności, w: Małopolskie Studia Regionalne, Raport Roczny nr 6, Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2010, s. 61-65.
 62. Trzy nurty europeizacji w Polsce: geopolityka – demokracja – modernizacja, w: Polska i Europa Środkowa: Demokratyzacja – konsolidacja – Europeizacja, E. Nowak, R. Riedel (red.): Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 224-249.
 63. 11 lat systemu Euro: próba weryfikacji wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących integracji europejskiej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 3 (30) 2010, s. 44-85.
 64. Sektorowa czy zintegrowana, czyli jaka powinna być najlepsza strategia rozwoju polskiej wsi po roku 2013?, Monitor Unii Europejskiej, nr 2 (68), luty 2010, s. 28-39.
 65. O wpływie kontekstu debaty europejskiej na przyszłość polityki spójności, w: Kierunki debaty nt. przyszłości Europejskiej Polityki Spójności, think Silesia, Katowice 2010, s. 18-42.
 66. Wspólna waluta w systemie europejskim: analiza politologiczna, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4 (31) 2010, s. 15-52.
 67. Wyzwania dla polskiej polityki w EU: obszary wiejskie po 2013 r., Polski Przegląd Dyplomatyczny, nr 5-6 (57-58), 2010, s. 25-46.
 68. Polska i UE w latach 2010-2011 – szanse i zagrożenia, Monitor Unii Europejskiej, styczeń 2011, s. 80-85.
 69. Użytek z wędki, (wywiad przeprowadziła A. Leszkowska), Sprawy Nauki, nr 3 (158) 2011, http://www.sprawynauki.edu.pl.
 70. Modernizacja obszarów wiejskich w Polsce – rola standardów zarządzania w procesach europeizacji, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 18, Rzeszów 2011, s. 112-137.
 71. Polityka energetyczno-klimatyczna. Pominięte wyzwanie dla polskiej prezydencji w UE, Analizy Natolińskie, nr 2 (50), 2011.
 72. Niskoemisyjna gospodarka w Polsce: wpływ europeizacji na politykę rządu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.
 73. Gospodarka: od wysokoemisyjnej do niskoemisyjnej, Dialog, Pismo Dialogu Społecznego, nr 2 (29), 2011, s. 45-67.
 74. Unia Europejska wobec wyzwań zmiany ładu światowego: analiza mechanizmów integracyjnych, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 1-2 (32-33) 2011, s. 70-95.
 75. Viel Geld, wenig Konzept. Polen Und die Europäische Strukturpolitik, Osteuropa, vol. 61, nr 5-6 2011, s. 155-164.
 76. Krajowa wizja obszarów wiejskich po 2013 r. Zintegrowane podejście do rozwoju, w: J. Szlachta, J. Woźniak (red.): Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a Strategie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województw, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom CXXXVII, Warszawa 2011, s. 191-209.
 77. Analiza wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących integracji europejskiej na przykładzie systemu wspólnej waluty, w: W. Gizicki (red.): Polityczne wyzwania współczesnych państw. Perspektywa państw narodowych i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 287-326.
 78. Kryzys europejskiej waluty. Konsekwencje polityczne, Analizy Natolińskie, nr 3(51) 2011.
 79. Europeizacja jako mechanizm władzy: przykład funkcjonowania strefy euro, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt nr 19, Rzeszów 2011, s. 7-30.
 80. Europosłowie jako agenci europeizacji, w: J. M. Fiszer (red.): Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony, ISP PAN, Warszawa 2011, s. 340-368.
 81. Grecka tragedia – czyli kolejna odsłona kryzysu w strefie euro. Ocena dynamiki zmian gospodarczych i politycznych po szczycie Eurogrupy w październiku 2011 r., Brief programowy Instytutu Kościuszki, listopad 2011.
 82. Trap of monetary union. Assessment of economic and political dynamics after the Eurogroup summit In October 2011, Policy brief, Kosciuszko Institute, November 2011.
 83. Wokół działań strategicznych państwa, Dialog, nr 3(30), 2011, s. 60-69.
 84. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej jako instrument wzmocnienia polskiej polityki europejskiej. Ocena ex-ante, w: A. Nowak-Far (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 21-46.
 85. Reformy antykryzysowe czy zmiana kierunku integracji europejskiej? Ocena skutków szczytu UE 8-9 grudnia 2011 r. Brief Programowy Instytutu Kościuszki, grudzień 2011.
 86. Anti-crisis reforms or change in the direction of European integration? Assessment of the 8th-9th December 2011 EU summit, The Kosciuszko Institute Policy Brief, December 2011.
 87. Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje i wyzwania dla Polski Wschodniej, w: M. Stefański (red.): Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2011, s. 29-60.
 88. Stracona szansa wzmocnienia systemu? O czynnikach osłabiających polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, w: R. Bartłomiejskiego, D. Kowalewskiej, R. Podgórzańskiej (red.): Prezydencja, jako wyzwanie dla Polski oraz szansa promocji jej interesów w Unii Europejskiej, Hogben s.c., Szczecin 2011, s. 30-47.
 89. Jaki kierunek integracji europejskiej? Uwagi na kanwie konkluzji szczytu UE w grudniu 2011 roku, Nowa Politologia, styczeń 2012, www.nowapolitologia.pl.
 90. Geopolityka Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, Nowa Europa, nr 1 (11), 2011, s. 98-118.
 91. Wyzwanie dla polskiej polityki publicznej. Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej, Dialog, nr 4 (31), 2011, s. 23-31.
 92. Rola społeczeństwa obywatelskiego w integrującej się Europie, Dialog, nr 4 (31), 2011, s. 40-44.
 93. Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje polityczne dla integracji europejskiej, w: A. Kukliński, J. Woźniak (red.): Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Tom IV, Kraków 2011, s. 71-94.
 94. Metody zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Tendencje zmian pod wpływem kryzysu (2008-2010), Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4 (35) 2011, s. 79-106.
 95. Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje dla polityki spójności, w: P. Artymowska, A. Kukliński, P. Żuber (red.): Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe interpretacje, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum, Warszawa 2011, s. 123-136.
 96. Zmiany zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej jako wyzwanie modernizacyjne dla Europy Środkowej, w: Modernizacja procesów integracji europejskiej, K. A. Wojtaszczyk (red.): Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 87-126.
 97. Zmiany współczesnej demokracji: systemowy kryzys, czy szansa na jego przezwyciężenie? Przegląd Europejski, nr 2 (23), 2011, s. 64-86.
 98. Methods of Economic Management In the European Union – Tendencies of Changes as a Result of the 2008-2010 Crisis, Economic and Political Thought, 2 (4), 2011, s. 73-99.
 99. Crisis of the Single Currency: Effects and Challenges for Eastern Poland, w: M. Stefański (red.): Strategic issues, University of Economic and Innovation in Lublin, Lublin 2011, s. 41-64.
 100. Low Carbon Economic Policy In Poland: an Example of the Impact of Europeanisation, Equilibrium, vol. 6, issue 1, 2011, s. 9-40.
 101. Logika rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej a wyzwania strategii gospodarczej Polski, w: Teoria Ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych, Studia Ekonomiczne, Zeszyt Naukowy nr 80, 2011, s. 13-21.
 102. Szanse i zagrożenia przyszłej polityki spójności. Uwagi na temat wybranych aspektów dyskusji o polityce spójności po roku 2013, Brief programowy Instytutu Kościuszki, styczeń 2012.
 103. Opportunities and threats of the future cohesion policy. Comments on the selected aspects of the cohesion policy after 2013, The Kosciuszko Institute Policy Brief, January 2012.
 104. Small stabilization, or from one crisis to another. Comments on the outcomes of the 30thJanuary 2012 EU summit, The Kosciuszko Institute Policy Brief, February 2012.  
 105. Modele kapitalizmu w Unii Europejskiej, w: M. Mitręga (red.): Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, s. 169-186.
 106. Wielkie pieniądze z ograniczeniami, wywiad w Perspektywy Europejskie, nr 2 (02), 2012, s. 58-61.
 107. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej – ocean dotychczasowych efektów i dalszy rozwój z polskiej perspektywy, Samorząd Terytorialny, nr 4, 2012, s. 5-18.
 108. Polska wobec europeizacji systemu politycznego, http://www.nowapolitologia.pl/, 24 maja 2012.
 109. Jaki kierunek integracji europejskiej? Uwagi na kanwie konkluzji szczytu UE w grudniu 2011 roku, http://www.nowapolitologia.pl/, 20 stycznia 2012.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt