Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce

stys-foks-gospodarowanie-zsee-rolka

W raporcie „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030” przeanalizowano kluczowe aspekty związane z organizacją systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), w tym m.in. jego obszary problemowe, wyzwania instytucjonalne i strategiczne stojące przed jego...

Wersja PDF Raport - Rynek gospodarowania ZSEE w Polsce
Zamów raport

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce

okladkatszamkiecieobiegu

Program prac Komisji Europejskiej na 2017 r., do priorytetów zalicza m.in. dalsze prace nad ogłoszonym w grudniu 2015 r. pakietem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz nowe inicjatywy z nim związane. W raporcie „System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce. Perspektywa zamknięcia obiegu” przeanalizowano kluczowe elementy systemu gospodarki odpadami powstałymi z produktów w opakowaniach pod kątem ich efektywności, przejrzystości i trwałości.

Wersja PDF Raport - System gosp. odpadami opakowaniowymi w Polsce - Perspektywa zamknięcia obiegu
Zamów raport

Innowacyjność w Polsce. Co można zmienić?

dietl-et-al-polska-innowacyjnosc-okladka-mini

Istotą raportu jest zaprezentowanie rekomendacji dotyczących wspierania innowacyjności w Polsce. Przedstawiono ich dziewięć, uzupełniając je także pomniejszymi uwagami odnoszącymi się do kwestii innowacyjności. Sformułowane propozycje oparte zostały na syntezie istniejących diagnoz dot. innowacyjności w Polsce, wywiadach pogłębionych z ekspertami oraz doświadczeniu – praktycznym, eksperckim i akademickim – samego zespołu autorów.

Wersja PDF Raport - Innowacyjność w Polsce - co można zmienić?
Zamów raport

Inteligentny transport – wpływ na polską gospodarkę

Stys, Tubis, Zaborowski - Inteligentny transport - Rolka

Rozwój nowych technologii, w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych, zmienia dotychczasowy paradygmat posiadania na paradygmat współużytkowania. Jednym z ważniejszych zjawisk jest pojawienie się gospodarki współdzielenia i rozwój platform współdzielenia przejazdów.

Wersja PDF Raport - Inteligentny transport
Zamów raport

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030

Stys, Foks, Moskwik - KPGO 2030 - Okładka na rolkę

Ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym – wśród wielu celów – zakłada dążenie do synergii pomiędzy gospodarką odpadami, polityką klimatyczno–energetyczną i innowacyjnymi rozwiązaniami o charakterze symbiozy przemysłowej. W „Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2030” przeanalizowano skutki obowiązujących w Polsce regulacji oraz wyzwania stojące przed właściwymi organami administracji publicznej, w związku z koniecznością osiągnięcia przez nasz kraj do 2030 r. nowych celów ekologicznych i ekonomicznych. Autorzy raportu proponują dokonanie szeregu zmian o charakterze regulacyjnym i instytucjonalnym, które umożliwią transformację dotychczasowego modelu gospodarki odpadami w instrument rozwoju ekonomicznego Polski oraz źródło innowacji technologicznych i nietechnologicznych. Tomasz Styś – ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze samorząd terytorialny i rozwój regionalny. Autor i współautor...

Wersja PDF Raport - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2030
Zamów raport

Jak cyfryzować Polskę?

minatura

Przedstawiamy Państwu raport z ankiety przygotowanej w ramach prowadzonego przez Instytut Sobieskiego projektu badawczego „Jak cyfryzować Polskę? Monitoring stanowisk i programów w zakresie polityki cyfryzacyjnej”. Ankieta skierowana została do różnych grup – instytucji publicznych, partii politycznych, organizacji pozarządowych i branżowych. Listę adresatów znajdą Państwo w niniejszym raporcie.

Wersja PDF Raport - Jak cyfryzować Polskę?
Zamów raport

W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy

Kędzierski (red) - Jak wspierać rozwój - Okładkamm

Z raportu W jaki sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy płynie kluczowy wniosek – zaangażowanie państwa w tworzenie warunków rozwoju gospodarczego należy oprzeć na elastycznym doborze mechanizmów wsparcia, zależnie od specyfiki sektora oraz aktualnej sytuacji. Nie oznacza to ani bezpośredniego zaangażowania państwa na wszystkich polach, ani – postulowanego niekiedy w Polsce – jego wycofania. Nowoczesne, skuteczne państwo musi mieć zdolność łączenia różnych mechanizmów i poziomów ingerencji w rozwiązania rynkowe. Mamy nadzieję, że nasz raport stanie się przewodnikiem w tworzeniu takiej polityki w opisanych przez nas dziedzinach.

Wersja PDF Raport: Jak wspierać rozwój
Zamów raport

Aktywność obywatelska w Polsce – co możemy zrobić?

Krygiel - Aktywność obywatelska - Okładkam

Chociaż poziom uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce wciąż pozostawia niejedno do życzenia, istnieje wiele inicjatyw obywatelskich, które starają się realizować swoje cele niezależnie od rozmiaru otrzymywanego wsparcia ze strony państwa. Do części tych inicjatyw udało nam się dotrzeć i poznać ich zdanie na temat barier dla aktywności obywatelskiej oraz sposobów ich przezwyciężenia. Mamy nadzieję, że raport przygotowany przez Instytut Sobieskiego będzie wstępem do dalszych badań i debaty, która pomoże wprowadzić zmiany ułatwiające równy start i odpowiednie warunki działalności na rzecz dobra wspólnego wszystkim aktywnym obywatelom.

Wersja PDF Raport: Aktywność obywatelska w Polsce
Zamów raport

Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa

Soloch, Dryblak, Żurawski - Ogranizacje proobronne - Okładka

Konflikt za naszą wschodnią granicą spowodował wzrost zainteresowania aktywnością obywateli w ramach organizacji proobronnych, zwłaszcza paramilitarnych. Podstawowym problemem pozostaje wykorzystanie potencjału tych organizacji i włączenie ich w system bezpieczeństwa państwa.

Wersja PDF Raport - Organizacje proobronne
Zamów raport

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Lommot-Janowicz (red.) - Dobre Praktyki - Okładka

Instytut Sobieskiego razem z Fundacją Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych prowadzi serię wydawniczą poświęconą zagadnieniom spółdzielczości finansowej, w szczególności towarzystwom ubezpieczeń wzajemnych. W powyższy cykl wpisuje się publikacja autorstwa dr Marietty Lomott-Janowicz zatytułowana „Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych”.

Wersja PDF Raport: Dobre Praktyki
Zamów raport

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt