Polski rynek hurtowy gazu ziemnego w Polsce na tle rynków w UE

R. Zajlder - Polski rynek hurtowy hazu ziemnego - Okładka

Zmiany na rynku hurtowym gazu ziemnego w Unii Europejskiej, które następowały w ostatnich latach spowodowały konieczność innego spojrzenia na ten rynek. Zwiększająca się dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu ziemnego, wynikająca z rozwoju technologii przekształcania gazu ziemnego w LNG i jego transportu z regionów...

Wersja PDF Zajdler - Polski rynek hurtowy hazu ziemnego - Spis treści

Studia z realistycznej filozofii ekonomii

Hardt - Studia z realistycznej filozofii ekonomii - Okładka

Książka jest pracą z zakresu filozofii ekonomii i podejmuje zagadnienie relacji teorii ekonomii do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autor wykorzystuje w niej perspektywę realizmu naukowego, aby postawić tezę, że rolą ekonomii musi być przede wszystkim wyjaśnianie, a nie przewidywanie czy opisywanie. Praca oparta jest na najnowszych osiągnięciach filozofii nauk społecznych, zwłaszcza na studiach nad relacją modeli do teorii i empirii. Publikacja podejmuje m.in. problem realistyczności założeń teorii ekonomii i dowodzi, że „lepsza” ekonomia nie musi opierać się na bardziej realistycznych założeniach. Autor wyraża przekonanie, że wzajemne przenikanie się filozofii i ekonomii jest korzystne dla obydwu tych nauk.

Wersja PDF Hardt - Studia z realistycznej filozofii ekonomii - Spis treści

EU Energy Law. Constraints with the Implementation of the Third Liberalisation Package

Zajdler (red) - EU Energy Law - Okładka

Basic concept of the book is to present the most relevant legal constraints derivate from the implementation of the Third Energy Liberalisation Package. The research investigates legal shortfalls of new EU legislation from the day-to-day business perspective. By comparing and contrasting former and present EU rules and their implementation it shows how the general aim of spurring the liberalisation of the energy EU market is achievable. It gives a kind of de lege ferenda stipulations which may be included in next energy market liberalisation legislation.

Wersja PDF Zajdler (red) - EU Energy Law - Spis treści

Proces monopolizacji i niepewność

Dietl - proces monopolizacji i niepewność - Okładka przód

Proces monopolizacji i niepewność – Niniejsza praca jest bezpośrednią kontynuacją zapoczątkowanych przez George’a Stinglera badań nad zmianą struktury rynku, a szczególnie procesem monopolizacji. Analizowany jest proces monopolizacji poprzez przejęcia w warunkach niepewności. Wnioski z tej pracy rzucają nowe światło na przyczyny, przebieg i skutki monopolizacji, co jest bardzo istotne dla osób kierujących przedsiębiorstwami oraz dla przedstawicieli administracji państwowej i sądów rozstrzygających o zgodzie na przejęcie.

Dostęp do informacji oraz system wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Brennek (red.) - Dostęp do informacji - Okładka przód

Dostęp do informacji oraz system wyboru projektów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych  Publikacja stanowi raport z projektu: „Przejrzyste Fundusze Strukturalne – monitoring dystrybucji środków unijnych na poziomie regionów i promocja najlepszych praktyk i standardów”.

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt