O strategii i taktyce w polityce europejskiej

Wybór Donalda Tuska na kolejną kadencję przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej stał się okazją do demonstracji nieustępliwości ze strony Warszawy oraz, jak to określiła Premier Beata Szydło, „walki o zasady w UE”. Demonstracja dotyczyła przede wszystkim sprzeciwu wobec ingerowania przez wysokich...

Ustawa „warszawska” – ku „dobrej zmianie” w miejskich obszarach funkcjonalnych?

Niedawno pisałem o przypadku Opola, które sposobem „chałupniczym” poszerzyło granice gminy miejskiej. Sposobu nie pochwalam, kierunek zmian – owszem. Miasto powinno mieć wpływ na zagospodarowanie swoich przedmieść. Niezdrowa konkurencja ze strony gmin ościennych, wyprowadzanie funkcji miejskich na obszary podmiejskie znane jest pod złowrogą nazwą suburbanizacji. Brak narzędzi zarządzania przestrzenią w skali miejskich obszarów funkcjonalnych to bolączka polskiego ustroju planowania przestrzennego.

The European Union: a challenge for Central Europe

The European Union entered the 21st century with a common currency and strengthened by new members from Central Europe. It seemed that the integration has reached a new scale and pace. This was, however, only a temporary state. The high ambitions have not been accompanied by adequate institutional reforms, particularly fiscal, political and democratic ones.

Unia Europejska: wyzwanie dla Europy Środkowej

Europa wchodziła w wiek XXI wprowadzając projekt wspólnej waluty oraz poszerzona o państwa Europy Środkowej. Wydawało się, że integracja uzyskała nową skalę i tempo rozwoju. Było to wrażenie tymczasowe. Wielkie ambicje nie zostały wsparte przez adekwatne reformy instytucjonalne, zwłaszcza w sferze fiskalnej, politycznej i demokratycznej.

Rozszerzanie granic gmin miejskich – co się za tym kryje…?

Opole, Rzeszów, Zielona Góra… Kolejne duże miasta zabiegają o rozszerzenie swoich granic. Skąd bierze się to zjawisko? Czy granice gmin mają aż tak duże znaczenie? Narosło wokół tego sporo nieporozumień, a argumenty padające w publicznej debacie częstokroć nie mają wiele wspólnego z faktami.

Nowa polityka migracyjna dla Unii Europejskiej?

W kontekście problemu z nielegalnymi imigrantami, z którym obecnie mierzy się Europa, warto zwrócić uwagę na słowa ministra spraw zagranicznych Austrii, Sebastiana Kurza, o tym, że polityka imigracyjna Unii Europejskiej powinna być wzorowana na rozwiązaniach australijskich, szczególnie tych dotyczących nielegalnej imigracji.

Podnoszenie efektywności pracy i poziomu nauczania na uczelniach

Skutki zmian ustawowych zapoczątkowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 nie przynoszą wymiernych korzyści polskiej nauce. Pojawiają się coraz częstsze głosy krytykujące kierunek podjętych reform. Kadra naukowo-dydaktyczna nadal boryka się z wieloma problemami będącymi efektem skomplikowanego systemu. Czy można podjąć się naprawy polskiego systemu szkolnictwa wyższego bez wprowadzania zupełnie nowej ustawy? Poniższy komentarz przedstawia proste rozwiązania, niewymagające poważnej ingerencji w stosunkowo nową ustawę o szkolnictwie wyższym, a jedynie zmodyfikowanie istniejącego systemu.

„Żeby Polska była Polską” – a nie tylko Warszawą

Sieć osadnicza Polski – rozpatrywana jako rozmieszczenie ludności w ośrodkach miejskich – jest wyraźnie policentryczna. Aglomerację Warszawy równoważy podobnej skali konurbacja śląsko-dąbrowska, a następnie kilka dużych ośrodków metropolitalnych, jak Kraków, Łódź czy Trójmiasto. Pod tym względem Polska jest podobna do Niemiec, które wśród dużych krajów europejskich jawią się jako wzór policentrycznego układu osadniczego.

Podział na województwa – potrzeba racjonalnej korekty

Mimo iż Polska na tle dużych i średnich krajów europejskich wyróżnia się policentryczną siecią osadniczą, skupienie zjawisk rozwojowych stawia ją w rzędzie państw o strukturze daleko bardziej scentralizowanej. Koncentracja ujawnia się zarówno w gospodarce, jak i w sferze publicznej.  Zaznacza się przewaga Warszawy, dalej kilku ośrodków metropolitalnych nad resztą kraju. Na poziomie województw mamy do czynienia z analogiczną dominacją ich stolic. Dysproporcje te są niewspółmierne do wielkościowego udziału uprzywilejowanych ośrodków w sieci osadniczej.  

Spór o demokrację nad Sekwaną

W wyborach regionalnych we Francji w grudniu 2015 roku partia Marine Le Pen uzyskała najwięcej, blisko 7 mln głosów w skali kraju. Biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów był to jej największy sukces w historii. A jednak partia narodowa nie obejmie władzy nawet choćby w jednym z regionów.
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt