Chinese method of currency internationalization

For many years, economists and political scientists have been researching the subject of monetary power in international relations (Kirshner 1995; Andrews 2006; Grosse 2009). The consensus it that the internationalization of the currency is an important aspect of monetary power,...

Wersja PDF Analiza IS #84

System gospodarowania środkami niebezpiecznymi w opakowaniach w Polsce

Przedmiotem analizy jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z organizacją systemu gospodarowania przeznaczonymi do użytku konsumenckiego środkami niebezpiecznymi w opakowaniach w Polsce oraz rozpoznanie możliwości realizacji stawianych przed nim celów, wynikających z: ♦  zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej; ♦  wyzwań związanych z przyjętym przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wersja PDF Analiza IS # 83

Źródło finansowania reprywatyzacji

16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę 14/2016 w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (tzw. Plan Morawieckiego). Jest to bez wątpienia najbardziej ambitny plan przyjęty przez polski rząd od decyzji o ubieganiu się o członkostwo w Unii Europejskiej. Plan ten stwierdza, że wobec wyczerpania się dotychczasowej formuły wzrostu, Polska potrzebuje nowego modelu rozwoju gospodarczego, opartego o pięć filarów: reindustrializację, rozwój innowacyjnych firm, budowanie kapitału dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz zrównoważony rozwój społeczny i regionalny.

Wersja PDF Analiza IS #82

Suwerenna władza w Europie

W 2016 r. w państwach europejskich pojawiło się kilka szeroko dyskutowanych tematów, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczyły zagadnienia suwerenności. Z jednej strony organizacje obywatelskie w wielu krajach UE krytykowały negocjacje TTIP, uznając, że ich skutkiem może być ograniczenie suwerennych praw państw. Z drugiej, obawy o suwerenność skłoniły Brytyjczyków do opowiedzenia się w referendum z czerwca 2016 r. za wyjściem swojego państwa z UE. Przykładem analogicznej dyskusji była kwestia sporu konstytucyjnego w Polsce, w który włączyła się Komisja Europejska. W niniejszym tekście zostało przedstawione i poddane analizie pojęcie suwerenności oraz jego rzeczywista aplikacja w warunkach integracji europejskiej.

Wersja PDF Analiza IS #81

Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce

Partnerstwo publiczno-prywatne (dalej jako PPP) powoli staje się jednym z istotnych narzędzi rozwoju inwestycji i elementem polityki rozwoju państwa. Odkąd zaczęła obowiązywać Ustawa o PPP z 2008 r.(dalej jako Ustawa o PPP), przedsięwzięć w tej formule przybywa a możliwość przeprowadzenia niektórych projektów z udziałem partnera prywatnego pozwala podmiotom publicznym zrealizować zadania publiczne poprzez częściowe ich finansowanie albo wręcz finansować je poza budżetem. Przypuszcza się, że w ciągu najbliższych lat, rynek PPP ze względu na sytuację gospodarczo-finansową kraju a szczególnie po wyczerpaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, będzie dynamicznie rozwijającym się rynkiem inwestycji komunalnych.

Wersja PDF Analiza IS #80

Pozycja Polski w rankingu Doing Business

Ranking Doing Business, publikowany od 2003 roku przez Bank Światowy, to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych klasyfikacji biznesowych. Ten międzynarodowy ranking, w którym w ostatnim roku sklasyfikowano 189 państw, może być wartościowym źródłem informacji o najlepszych praktykach biznesowych i o tym, gdzie najlepiej prowadzić działalność gospodarczą.

Wersja PDF Analiza IS #79

System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, Polska do 2020 r. zobowiązana jest osiągnąć poziom 50% recyklingu wytwarzanych odpadów opakowaniowych. W 2014 r. recyklingowi poddano 21,1% ilości zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz wysortowanych ze zmieszanych odpadów komunalnych, przy czym ok. 10% gmin wciąż nie osiągnęło poziomu wymaganego prawem.  

Wersja PDF Analiza IS #78

Jak spełnić obietnice wyborcze?

Wybory parlamentarne w Polsce nadciągają wielkimi krokami. Polacy zdecydują, kto będzie sprawował władzę w kraju przez najbliższe cztery lata. Jak zwykle w okresie przedwyborczym, politycy starają się zdobyć elektorat przy pomocy różnorakich obietnic, mających na celu, przynajmniej teoretycznie, podniesienie poziomu życia obywateli. Najczęściej, krótkoterminowy wpływ większości z tych propozycji na finanse publiczne jest stricte negatywny.

In which direction is Europe heading?

In 2008, the European Union entered an economic crisis that at first affected the financial system and then turned into a crisis of the Eurozone. This meant serious implications for the on-going processes of European integration. The purpose of this analysis is an attempt to assess how Europe has been overcoming economic crisis and in which direction the political system has been heading.

Wersja PDF Sobieski's Paper #76 - PDF Version

O próbach przezwyciężenia kryzysu ekonomicznego i politycznego w UE

W 2015 roku, po kilku latach kryzysu, nastąpiła poprawa koniunktury gospodarczej w Unii Europejskiej, ale także wzrosło ryzyko pierwszej secesji z unii walutowej. Jeśli Grecja opuści strefę euro to będzie to nie tylko fiasko kosztownej polityki antykryzysowej, ale przede wszystkim efekt napięć w systemie politycznym i niezgody lewicowego rządu greckiego na sposób funkcjonowania europeizacji w czasie kryzysu.

Wersja PDF Analiza IS #75

Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt