Analiza skutków wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin

Podatek od wydobycia niektórych kopalin (dokładnie miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Zgodnie z przepisem art. 25 wspomnianej ustawy, rząd miał dokonać analizy wpływu niniejszej ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych, a następnie przedłożyć Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

 

Maciej Rapkiewicz, Kamil Fijałkowski

Analiza skutków wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin (wpływ podatku na finanse publiczne oraz sektor wydobywczy miedzi i srebra)

lipiec 2014

Analiza przygotowana na zlecenie Posła RP Wojciecha Zubowskiego.

 

Główne wnioski

– Podatek od kopalin przyniósł znaczące (ponad 1,85 mld zł w roku 2013), dodatkowe dochody dla budżetu państwa. Utrzymanie dochodów w dłuższej perspektywie obarczone jest niepewnością na co wskazuje przykład Australii. Przewiduje się również negatywny wpływ na finanse jednostek samorządów terytorialnych;

– Wprowadzenie podatku od kopalin przyniosło negatywny wpływ na rentowność działalności wydobywczej jedynego podatnika, czyli KGHM S.A. W dłuższej perspektywie czasowej może doprowadzić do ujemnej rentowności poszczególnych kopalni, a także ograniczyć inwestycje wymagające znaczących nakładów oraz zmniejszyć wykorzystanie zasobów złóż, co przełoży się w sposób negatywny na sytuację sektora, także finansową;

– Podnoszone są wątpliwości w zakresie konstytucyjności konstrukcji podatku od kopalin;

– Analiza skutków wprowadzenia podatku od kopalin powinna być dokonywana nie tylko ex post ale przede wszystkim obejmować skutki w przyszłości. Istotne jest odniesie się do rezultatów jego oddziaływania na finanse oraz sektor wydobywczy w przyszłości (wykonując predykcję na okres co najmniej pięciu – siedmiu lat), a nie tylko badać skutki już okresu minionego w stosunkowo krótkiej perspektywie dwóch lat jego obowiązywania.

Wprowadzenie

Podatek od wydobycia niektórych kopalin (dokładnie miedzi i srebra) jest pobierany w Polsce od 18 kwietnia 2012 r., czyli od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin1. Zgodnie z przepisem art. 25 wspomnianej ustawy, rząd miał dokonać analizy wpływu niniejszej ustawy na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych, a następnie przedłożyć Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Taka analiza został przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 17 kwietnia 2014 r. Analiza została przygotowana  w trzech obszarach: wpływu podatku na sektor wydobywczy miedzi oraz srebra, z uwzględnieniem rynku pracy; wpływu ustawy na sektor finansów publicznych oraz administracyjnego aspektu funkcjonowania ustawy. Zdaniem projektodawców, celem  wprowadzania nowej daniny było „uchwycenie nadzwyczajnych zysków podmiotów wydobywających miedź i srebro”, czyli faktycznie KGHM Polska Miedź S.A. Przepisy ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin zostały skonstruowane w sposób pozwalający na objęcie swoim zakresem każdego podmiotu, który wydobywa rudę miedzi lub/i produkuje z niej koncentrat. Jednak obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedynym takim podmiotem jest KGHM Polska Miedź S.A.. Największym akcjonariuszem KGHM S.A. jest Skarb Państwa, który posiada 63 589 900 akcji spółki, co stanowi 31,79% jej kapitału zakładowego2. Pozostała część jest w rękach polskich i zagranicznych akcjonariuszy, tworząc tzw. „free float”.

Wysokość podatku uzależniona jest przede wszystkim od wielkości wydobycia a także wartości surowców na rynku światowym i kursu dolara amerykańskiego. Stawki kwotowe podatku, obliczane są według określonych ustawą wzorów, przy czym zmieniają się one w zależności gdy cena przekracza określony pułap (15.000 zł za tonę miedzi oraz 1.200 zł za kilogram srebra3). Została przyjęta tzw. progresja potęgowa4 co oznacza, że stawka podatku wzrasta szybciej niż przychody uzyskiwane ze sprzedaży metali, gdy ceny metali są wyższe niż określony ustawą pułap (stawki maksymalne gdy cena miedzi osiągnie ok. 46 tys. zł za tonę, a w przypadku srebra – ok. 6.000 zł za kilogram).

Należy także zwrócić uwagę, że podatnik (obecnie KGHM S.A.) zobowiązany jest odprowadzać podatek od wydobycia niektórych kopalin bez względu na osiągany wynik finansowy, czyli także w przypadku generowania straty, niezależnie czy uzyskuje wspomniane w uzasadnieniu do ustawy „nadzwyczajne zyski podmiotów”5. Ponadto podatek w żaden sposób nie premiuje nakładów odtworzeniowych i wydatków na eksplorację.

Wpływ podatku na wynik sektora finansów publicznych

W 2013 r. wpływy z podatku od kopalin sięgnęły 1 mld 856 mln zł, w porównaniu do 1 mld 596 mln zł w roku 2012 (kiedy to podatek nie był pobierany przez cały rok). W budżecie na rok 2014 zaplanowano dochody z tego tytułu na 2 mld zł (za okres styczeń – kwiecień 2014r. wpływy wyniosły 504,1 mln zł6). Zgodnie z informacją zawartą w sprawozdaniu finansowym jedynego podatnika daniny od kopalin czyli KGHM S.A. za rok 2013, obciążenie spółki podatkiem od kopalin wyniosło 1.856 mln zł, a za rok 1.596 mln zł, czyli dokładnie tyle i wyniosły całkowite dochody budżetu z tytułu tego podatku.

W opinii autorów analizy rządowej rozwiązania przyjęte w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin okazały się efektywne budżetowo, przy jednocześnie niskich kosztach poboru. Są one ponadto neutralne dla społeczności lokalnych i jednocześnie pozwoliły, zdaniem rządu, zrealizować przedsiębiorcy (czyli KGHM S.A.) odpowiednie zyski z wydobycia miedzi i srebra. Zyskowność sektora wydobywczego miedzi i srebra pozostaje na bardzo wysokim poziomie – w 2013 r. było to blisko 25 proc. Według autorów analizy rządowej, podatek od wydobycia niektórych kopalin nie zmniejszył zatrudnienia w sektorze wydobywczym miedzi i srebra. Jednocześnie poziom wynagrodzeń w tym sektorze zwiększył się w okresie obowiązywania podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jak wskazują autorzy analizy rządowej, z uwagi na brak negatywnego wpływu na rynek pracy, nie zaobserwowano negatywnego wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Nie zaobserwowano, by podatek miał negatywny wpływ na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które są jego beneficjentami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Podatek dochodowy od osób prawnych KGHM uiszczany jest w takiej wysokości, w jakiej zostałby zrealizowany gdyby podatek od wydobycia niektórych kopalin nie funkcjonował. Tym samym dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, na terytorium których działalność prowadzi KGHM, pozostają na niezmienionym poziomie7.

Wnioski i zastrzeżenia do stanowiska przedstawionego w Raporcie rządowym za okres wskazanych dwóch lat jakie obejmuje analiza,  są następujące:

– Brak podatku nie skutkowałby w danym okresie wyższymi dochodami jednostek samorządu terytorialnego (jako otrzymujących udział z podatku CIT oraz PIT). Podatek dochodowy od osób prawnych uiszczany jest w takiej wysokości, w jakiej zostałby zrealizowany gdyby podatek od wydobycia niektórych kopalin nie funkcjonował.

– Negatywny wpływ wprowadzenia podatku jako obniżenie podstaw do ustalenia wysokości płaconych podatków dochodowych (zarówno na dochody budżetu państwa, budżety JST jako pochodna udziału w podatku od osób prawnych, jak i fizycznych) należy zakładać dopiero w dłuższym terminie. Podkreśla się, że podatek zniechęca do inwestycji wymagających znaczących nakładów a także skutkuje ograniczeniem wykorzystania zasobów złóż w dłuższej perspektywie czasowej poprzez niepełne wykorzystanie zasobów oraz spadkiem rentowności kopalń, co przekłada się na wysokość dochodu podatnika a tym samym wysokość płaconego podatku8. Należy założyć wpływ wspomnianych negatywnych konsekwencji na wysokość wynagrodzeń oraz wielkość zatrudnienia, co przełoży się także na dochody jednostek samorządu terytorialnego (jako otrzymujących udział w PIT).

– Należy również uwzględnić przykłady innych państwa, w których zaobserwowano niższe od zakładanych, dochody budżetowe z tytułu analogicznych podatków. Wprowadzony w Australii minerals resource rent tax (MRRT) przyniósł ok. 4 mld dolarów australijskich (ok. 3,66 mld dolarów amerykańskich) mniej niż zakładano w okresie 4 lat, do czego przyczynić się miało zawieszenie projektów inwestycyjnych w sektorze (zmniejszenie nakładów szacowano na 50-90%).9

Wpływ na sektor wydobywczy miedzi i srebra

KGHM S.A. obecnie jest największym producentem srebra na świecie i ósmym pod względem produkcji miedzi.

Jak wskazano w analizie rządowej, różnica między zyskiem brutto z działalności wydobywczej miedzi i srebra w 2012 r. a 2013 r. (czyli po wprowadzeniu nowego podatku) wyniosła w KGHM S.A. 2,5 mld zł. Na tę różnicę miały wpływ m.in. okresowe pogorszenie notowań miedzi i srebra, co szczególnie uwidoczniło się w przypadku notowań tego drugiego metalu oraz podatek od wydobycia niektórych kopalin”10. Zyskowność brutto z działalności wydobywczej KGHM w roku 2011 to 47%, a w roku 2013 – 24,81%, zatem nastąpił spadek o ponad 22 punkty procentowe.

W analizie rządowej napisano także, że „pomimo spadku zyskowności, spowodowanego ww. czynnikami oraz podatkiem od wydobycia niektórych kopalin, zyskowność z działalności wydobywczej miedzi i srebra pozostaje nadal na bardzo wysokim poziomie”. Ponadto raport rządowy wskazuje, że „wprowadzeniu podatku od niektórych kopalin KGHM dysponuje znacznymi – na tle poprzednich lat – środkami finansowymi”, oraz że KGHM S.A. mogłaby obniżyć zobowiązania podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez pozyskanie kapitału w formie kredytu lub pożyczki – korzystając z tzw. tarczy podatkowej11. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w lipcu br. KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę kredytu na 2,5 mld USD. Ta operacja ma, zgodnie z pojawiającym się informacjami, przynieść w perspektywie pięciu lat m.in. istotne oszczędności w kosztach obsługi finansowania oraz wyeliminować restrykcyjne zobowiązania finansowe i niefinansowe. Jednocześnie wskazano, że Spółka jest w trakcie negocjacji pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego12.

Według raportu rządowego, wprowadzanie podatku nie spowodowało zmiany w założeniach strategicznych KGHM, obejmujących m.in. pozyskiwanie nowych koncesji, inwestycje w nowe technologie, modernizacja infrastruktury, rozwój systemu głębokiego wydobycia czy inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze. Spółka kontynuuje m.in. realizację projektu „Głogów Głęboki Przemysłowy”. Strona rządowa wskazuje również, że strategia KGHM została przyjęta w okresie, kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek od wydobycia niektórych kopalin, jednak w zdecydowanej większości została utrzymana w okresie obowiązywania podatku od wydobycia niektórych kopalin13.

Ponadto strona rządowa przyznaje, że pogorszeniu uległy wskaźniki rentowności poszczególnych zakładów KGHM od czasu wprowadzenia podatku od kopalin. Rentowność kopalni KGHM spadła ogółem w 2012 r. z 43,58% do 32,47%. Według Spółki, podatek od wydobycia niektórych kopalin obniżył w 2012 r. rentowność Zakładu Górniczego (OZG) Lubin z 30,59% do 19,46%, rentowność OZG Polkowice – Sieroszowice z 43,51% do 35,14%, natomiast rentowność OZG Rudna z 48,34% do 34,89%. W roku 2013 podatek od kopalin spowodował obniżenie rentowności OZG Lubin z 21,51% do 6,91%, rentowności OZG Polkowice – Sieroszowice z 35,42% do 20,74%, natomiast rentowność OZG Rudna spadła z 43,39% do 28,73%. Ogółem rentowność kopalni KGHM w 2013 r. obniżyła się według Spółki z 36,75% do 22,10%. Z powyższych danych wynika, że wprowadzenie podatku nie spowodowało braku, lecz spadek rentowności, a zyskowność najmniej rentownej kopalni KGHM – OZG Lubin nadal jest wyższa niż zyskowność ogółu podatników w Polsce (4,02%). Z kolei zyskowność brutto Spółki KGHM z działalności wydobywczej miedzi i srebra wyniosła 25% i jak podkreślono w analizie przyjętej przez Radę Ministrów, była ponad 6-krotnie wyższa od zyskowności oszacowanej dla podatników CIT w Polsce14.

Wnioski w zakresie obowiązującego podatku od kopalin i zastrzeżenia do stanowiska przedstawionego w Raporcie rządowym

Najważniejsze wnioski (w tym zastrzeżenia) do obecnie obowiązującego w Polsce podatku od kopalin (srebra i miedzi) są następujące:

– Podatek od kopalin, ze względu na swą konstrukcję, nie uwzględnia warunków produkcji i jakości eksploatowanych rud. Natomiast wspomniane czynniki oddziaływają na wynik podatnika. Koszty w kopalniach KGHM są zróżnicowane i o ile niektóre kopalnie są w stanie udźwignąć ten ogromny ciężar podatku, to perspektywy kopalni eksploatujących trudniejsze złoża są znacznie gorsze. Pod znakiem zapytania stoi utrzymanie ich poziomu wydobycia w dłuższym horyzoncie czasowym. Tym samym należy tłumaczyć różnice w rentowności poszczególnych kopalni KGHM. Złoże, które bez podatku mogło być z zyskiem eksploatowane w dłuższym okresie, po wprowadzeniu podatku może stać się deficytowe.Co istotne, koszty wydobycia w porównaniu z poprzednimi okresami rosną z przyczyn niezależnych od koncernu15. Nawet w dokumencie rządowym zwrócono uwagę, że „rentowność OZG/Lubin potencjalnie może być okresowo ujemna16. Natomiast deficyt danej kopalni oznacza potencjalne ograniczenia w wydobyciu, co wpływa także na perspektywy zatrudnienia. Wspomniany scenariusz opisuje zatem (wspomniany we wcześniejszych fragmentach przedmiotowej analizy Instytutu Sobieskiego) negatywny wpływ na finanse jednostek samorządu terytorialnego.

– Argument z analizy rządowej o benchmarku w stosunku do rentowności ogółu podatników w Polsce mający uzasadniać, zdaniem jej autorów, obowiązywanie w Polsce podatku od wydobycia niektórych kopalin, może zostać obrócony przeciwko podnoszącym, np. czy jest zamiarem rządu wprowadzanie dodatkowych podatków we wszystkich sektorach, które osiągają  zysk większy „niż ogół podatników w Polsce”?

– Podejmując określone projekty biznesowe jeszcze przed wprowadzeniem podatku od kopalin, Koncern KGHM S.A. prawdopodobnie dokonywał analizy finansowej, np. NPV (Net Present Value) danego projektu. Zmiana istotnego elementu, jakim jest wprowadzenie dodatkowej daniny, muszą zmieniać (tj. pogarszać) parametry biznesowe projektów. Kontynuacja niektórych projektów (podjętych w zmienionych okolicznościach biznesowych na skutek nałożenia nowego podatku) może wynikać z już poniesionych wysokich nakładów. Z kolei część projektów mogłaby nie zostać uruchomiona gdyby przedsiębiorstwo uwzględniało obłożenie dodatkową daniną (i ewentualne poszukiwanie inwestycji alternatywnej).

– Podatek od kopalin zniechęca do inwestycji wymagających znaczących nakładów a także wiąże się z ograniczeniem wykorzystania zasobów złóż w dłuższej perspektywie czasowej, poprzez niepełne ich wykorzystanie oraz spadek rentowności kopalń, co przekłada się na wysokość dochodu a tym samym wysokość płaconego podatku dochodowego.

– W dokumencie rządowym napisano, że strategia KGHM została przyjęta w okresie, kiedy nie obowiązywał jeszcze podatek od wydobycia niektórych kopalin. Jednak w zdecydowanej większości została utrzymana w okresie jego obowiązywania. W naszej ocenie potrzebna jest dokładna informacja z koncernu – jakie elementy strategii zostały przez KGHM zmienione oraz jaki wpływ na zmiany miało wprowadzenie podatku od kopalin.

– Podatek od kopalin nie stanowi dla KGHM kosztu uzyskania przychodu, a zatem koncern jest opodatkowany niejako „podwójnie”. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym KGHM S.A. za rok 2013, podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wyniosły 424 mln zł i dotyczyły głównie podatku od kopalin. W konsekwencji, średnia stawka podatku dochodowego zapłaconego w roku 2013 przez koncern wyniosła 28,3% (przy stawce krajowej dla CIT 19%). Warto dodać, że poza: podatkiem dochodowym jaki KGHM S.A. zapłacił w roku 2013 w wysokości ponad 1,2 mld zł oraz podatkiem od kopalin, Spółka oddała w 2013 r. polskiemu fiskusowi 444 mld zł z tytułu innych podatków i opłat.

– Podatnik (KGHM) zobowiązany jest odprowadzać podatek od wydobycia niektórych kopalin niezależnie od osiąganego wyniku finansowego, czyli także w przypadku ewentualnego generowania straty.

– Podatnik (KGHM) po wprowadzeniu daniny osiągał gorszy wynik finansowy z działalności wydobywczej, na co wpływ miało wprowadzenie nowej daniny

– Tym samym, podatek od kopalin wpływa negatywnie na wynik finansowy KGHM a tym samym jego wycenę na giełdzie. Ten negatywny wpływ widać po reakcji inwestorów giełdowych – w roku 2011, kiedy Donald Tusk w expose zapowiedział wprowadzenie opodatkowanie kopalin, kurs akcji KGHM na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spadł o 13%, jako wynik ich wyprzedaży przez inwestorów dostrzegających spadek potencjału finansowego spółki.

Koncern jest mocno zależny od koniunktury na rynkach surowcowych (wyższa cena srebra i miedzi na rynkach, prowadzi do lepszych wyników finansowych KGHM). Widać to również po wynikach za ostatni rok (2013), kiedy to srebro na rynkach światowych potaniało o ponad 35 proc., a miedź o blisko 10 proc. Przychody KGHM sięgnęły kwoty 24,1 mld zł i były mniejsze o ponad 2,5 mld zł niż w 2012 roku. Skurczył się też zysk netto, do 3,03 mld zł z 4,75 mld zł w roku 2012. Tymczasem po I kw. 2014 r. przychody ze sprzedaży to 4,65 mld zł. W tym samym okresie roku 2013 r. Spółka zanotowała sprzedaż na poziomie 6,52 mld zł. W omawianym okresie zysk na akcję wyniósł 2,09 zł, rok wcześniej było to ponad 5,5 zł17.

Inne wątpliwości związane z konstrukcją podatku od kopalin

Podnoszone są także wątpliwości związane z konstytucyjnością konstrukcji podatku od kopalin. Wysokość tego podatku uzależniona jest przede wszystkim od wartości surowców na rynku światowym, kursu dolara amerykańskiego oraz wielkości wydobycia. Konstrukcja budzi wątpliwości18, ponieważ wymagana jest wyłączność ustawy w zakresie prawa daninowego. Konstrukcja przyjęta w przypadku podatku od kopalin oznacza kształtowanie stawek przez rynki finansowe, co stanowi zaprzeczenie wyrażonego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego poglądu, że regulacja ustawowa zyskuje w kwestiach podatkowych zupełny charakter19.

Potencjalne zmiany i konieczne działania

W związku z podniesionymi zastrzeżeniami, w naszej ocenie rekomendowane są działania w zakresie podatku od kopalin:

– Ewentualne zmiany w konstrukcji podatku nie powinny wynikać tylko z oceny skutków w okresie (stosunkowo krótkim – dwa lata) w jakim podatek już obowiązywał, ale powinny być oparte na analizach badających skutki obowiązywania podatku w przyszłości (na sektor finansów publicznych, w tym budżety jednostek samorządu terytorialnego, sektor wydobywczy, w tym rynek pracy etc.) w perspektywie co najmniej kilku lat;

– Niezależnie od powyższego, podatek powinien uwzględniać koszty wytworzenia oraz przerobu miedzi i srebra. Umożliwiłoby to analizę efektywności wydobycia z różnych złóż oraz wprowadzenie rozwiązań zmierzających do zróżnicowania wysokości podatku od wydobycia niektórych kopalin, w zależności od jakości wydobywanego urobku rudy miedzi. Jednocześnie ryzyko zaniechania inwestycji wymagających znaczących nakładów, zostałoby ograniczone.

Przypisy

 1. Dz. U. Poz. 362 z roku 2012r.
 2. http://www.kghm.pl/index.dhtml?category_id=178, dostęp w dniu 26 czerwca 2014r.
 3. Średnia cena tony miedzi za maj 2014r. wynosiła w maju 2014r. 20.938 zł, a średnia cena kilograma srebra za maj 2014r. – 1.893 zł (źródło: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2014r.)
 4. Duda Michalina, Podatek od wydobycia kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rok LXXV – zeszyt 1 – 2013, s. 124
 5. W tym zakresie projekt ustawy  o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawiera propozycję polegającą na możliwości odliczenia przez podatnika skumulowanej straty podatkowej (straty), za którą uznaje się sumę strat w podatku dochodowym, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie zostały odliczone od podatku dochodowego – w wysokości 19% tej straty (projekt art. 10 a w projekcie znowelizowanej ustawy)
 6. Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie operatywne z wykonania Budżetu Państwa za styczeń – kwiecień 2014 roku, Warszawa, maj 2014 r.
 7. odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Janusza Cichonia (pismo PK1/0602/22/MXL/14/RD-41082 z dnia 30 kwietnia 2014r.) na interpelację Posła Wojciecha Zubowskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. (nr SPS-023-25823/14)
 8. M. Nieć, Uwagi do podatku od kopalin, ,,Rzeczpospolita’’ z 7-9 kwietnia 2012 r.
 9. dotyczy rudy żelaza oraz węgla
 10. Informacja Rady Ministrów nt. wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra na sektorów finansów publicznych, s. 13.
 11. Ibid., s. 18.
 12. http://hutnictwo.wnp.pl/kghm-podpisal-z-bankami-umowe-kredytu-na-2-5-mld-usd,230097_1_0_0.html
 13. Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Janusza Cichonia (pismo PK1/0602/22/MXL/14/RD-41089 z dnia 30 kwietnia 2014r.) na interpelację Posła Wojciecha Zubowskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. (nr SPS-023-25871/14)
 14. Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Janusza Cichonia (pismo PK1/0602/22/MXL/14/RD-41147 z dnia 30 kwietnia 2014r.) na interpelację Posła Wojciecha Zubowskiego z dnia 3 kwietnia 2014r. (nr SPS-023-25875/14)
 15. Gdy KGHM rozpoczynał działalność 40 lat temu, wówczas rudę miedzi wydobywano z głębokości 600-650 metrów. Niedawno w kopalni Rudna uruchomiony został oddział G-XXV, gdzie miedzionośną skałę wydobywa się z głębokości 1200 metrów, a temperatura pierwotna górotworu wynosi ponad 45 stopni Celsjusza. Nic więc dziwnego, że aby pracować konieczna jest centralna klimatyzacja, aby obniżyć temperaturę. Ponadto w takich przypadkach, górnicy mają dłuższa drogę do pokonania, przez co spada efektywny czas pracy. W niektórych przypadkach, pozostaje go mniej niż cztery godziny
 16. Informacja Rady Ministrów nt. wpływu podatku…, op. cit., s. 25.
 17. http://hutnictwo.wnp.pl/drastyczne-pogorszenie-wynikow-finansowych-kghm,225666_1_0_0.html
 18. Duda Michalina, Podatek od wydobycia kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rok LXXV – zeszyt 1 – 2013, s. s. 126
 19. Duda Michalina, Podatek od wydobycia kopalin – nowa jakość w polskim prawie podatkowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rok LXXV – zeszyt 1 – 2013, s. s. 127

Załączniki

Wersja PDF Streszczenie analizy - podatek od kopalin
Wersja PDF Analiza - podatek od kopalin

 
Copyright © 2004-2015 Instytut Sobieskiego | Kontakt